obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
    + COMENIUS 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.
logo-zelena-skola-hobo-font-small.jpg
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.
V súčasnosti sa uplatňuje na viac ako 40 tisíc školách v 53 krajinách sveta. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Dotazník Zeleň a ochrana prírody

Dotazník - znečisťovanie ovzdušia

Dotazník - Zelené obstarávanie a úradovanie

Dotazník - voda

Dotazník - energiaEUROSCOLA 2016 -  Cesta k digitálnej budúcnosti.

2. septembra tohto roku vyhlásil Európsky parlament a Informačná kancelária na Slovensku súťaž EUROSCOLA 2016. Aj my sme sa zapojili. 5. novembra sme zorganizovali jeden výnimočný interaktívny deň. Bol plný zaujímavých aktivít, diskusií s pozvanými hosťami, a odborníkmi. Témou aktivít boli “Digitálne technológie a vytváranie budúcej spoločnosti. Určenie hraníc medzi slobodou informácií a ochranou pred zneužívaním digitálnych technológií.” 
Znie to dosť zložito. Ale obsah témy je veľmi praktický pre nás všetkých – či už sme študenti a vzdelávame sa, alebo sme občania a vybavujeme úradné veci na rôznych inštitúciách, alebo sa niekedy v budúcnosti staneme mladými podnikateľmi…
Viac sa dočítate na našom blogu.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 11. decembra  vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2016. Slávnostného podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili, ako aj poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka (S&D) a Ivan Štefanec (EPP). 
Riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel ocenil témy, ktoré si tento rok mladí ľudia vybrali a kvalitu ich spracovania. Poslanci EP považujú projekt Euroscola za veľmi dôležitý, pretože je to jeden zo spôsobov ako sa dozvedieť viac o EÚ, jej fungovaní a politikách. Vladmír Maňka pripomenul pozvaným školám aj ďalšie európske projekty, z ktorých môžu profitovať, ako napríklad Erazmus. Podľa Ivana Štefanca je Euroscola dôležitá, pretože prostredníctvom takýchto projektov či diskusií si mladí vytvárajú aj vlastný názor a tak "môžu neskôr informovanejšie voliť, či lepšie spoluvytvárať EÚ do budúcnosti."

Naša škola obsadila 8. miesto a získala možnosť zúčastniť pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu 25. februára 2016.
 
euroscola_vyhlasenie_-2016.jpg

ERASMUS PLUS 2015/2016


Stredná odborná škola vo Svite už niekoľko rokov spolupracuje so školami a inštitúciami v zahraničí, či už pri realizácií odborných stáží študentov alebo fungovaní multilaterálnych partnerstiev. Dôkazom toho je niekoĺko veľmi úspešných projektov s partnermi z Nórska, Holandska, Cypru, Litvy, Českej republiky, Španielska, Potrugalska, Nemecka, Fínska a Turecka. Pozitívne skúsenosti medzinárodnej spolupráce nás presvedčili o správnosti nastúpenej cesty.
erasmus+logo_mic.jpg
Našou prioritou do budúcna je prepojenie odborného vzdelávania s praxou a zbieraním skúseností v zahraničí pre všetky študijné odbory: biotechnológia a farmakológia, logistika,  polygrafia, styling a ekonómia. Našim cieľom je zvýšením kvality odbornej prípravy  absolventov umožniť ich lepšie uplatnenie na európskom trhu práce. Aby sme mohli tento cieľ dosiahnuť, je potrebné zamerať sa aj na osobnostný rozvoj našich študentov.
Z analýzy našej výchovno vzdelávacej inštitúcie vyplýva, že rodinné prostredie nedostatočne motivuje jednotlivca k potrebe vzdelávania sa a individuálneho rozvoja osobnosti, žiaci majú nízku sebaúctu a nedokážu jasne zadefinovať ciele a hodnoty svojho ďalšieho života.
Tieto skutočnosti vyvolávajú potrebu ďalšieho vzdelávania sa pedagogických pracovníkov. Len práca výchovného poradcu nestačí k tomu, aby vyriešila všetky neustále pribúdajúce problémy študentov. 
Projekt podporí rozvoj a inováciu najmä pedagogických kompetencií účastníkov pojektu, ktoré sú zamerané na žiaka. Ide o schopnosť identifikovať individuálne charakteristiky žiaka, ovplyvňovať personálny rozvoj žiaka, schopnosť vytvárať pozitívnu klímu triedy prevenciou a nápravou sociálno patologických javov a porúch správania sa žiakov. Inovácie prispejú k cieĺavedomejšiemu presadzovaniu vzdelávacej filozofie školy a k vytvoreniu pozitívnejšej sociálno - emočnej klímy školy.

Cieľom projektu je:
1. oboznámiť sa s fungovaním zahraničných škôl, postupmi a metódami, ktoré sa v týchto školách využívajú a získať skúsenosti o integrácii a bezpredsudkového prístupu v praxi.
2. oboznámiť sa s plánom individuálneho rozvoja študenta a  vypracovať súbor pracovných listov pre prácu so študentami na našej škole.
3. oboznámiť sa s fungovaním tímu špecialistov pre riešenie výchovno vzdelávacích problémov vytvoriť podobný tím v podmienkach našej školy.
 
Viac o aktivitách projektu tu.
 
   
EUROSCOLA 2013

Čo je program Euroscola:

Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci.
logoeuroscola.jpg

Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými cieľmi. Prvým je oboznámiť európsku mládež vo veku od 16 do 18 rokov s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách.

Druhým je zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.).

A napokon sa snaží poukázať aj na význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o členstve Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v Európskej únii.

Stredná odborná škola vo Svite v spolupráci s Mestským úradom vo Svite, pod záštitou primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa Abraháma, za aktívnej podpory Euro poslankyne pani Flašíkovej-Beňovej,  Mgr. Laury Martonovej MSC developera a manažéra projektov na redukciu emisií skleníkových plynov vo Viedni, Chemosvitu Svit a.s., Obvodného úradu životného prostredia v Kežmarku, Slovenského hydrometeorologického ústavu na popradskom letisku, Technických služieb mesta Svit a Zväzu ochrancov prírody a krajiny vo Vysokých Tatrách zorganizovala projekt "Európska únia v našej škole" ktorým sa prihlásila do súťaže EUROSCOLA 2013. Hlavnou témou projektu sa stala téma: Boj s klimatickými zmenami a energetika.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku slávnostne vyhlásila v pondelok, 17. decembra 2012, v Európskom informačnom centre výsledky súťaže Euroscola 2013, určenej pre študentov stredných škôl. Vyhlásenia sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková-Beňová a Miroslav Mikolášik.

Víťazi súťaže EUROSCOLA 2013:

Gymnázium Snina (39 bodov)
Stredná odborná škola Svit (37 bodov)
Gymnázium Jána Chalupku Brezno (37 bodov)
Katolícka spojená škola Sv.Vincenta de Paul Levice (36 bodov)
Stredná priemyselná škola Poprad (35 bodov)
Obchodná akadémia Levice (35 bodov)
Gymnázium  Gelnica (35 bodov)
Súkromné gymnázium Košice (35 bodov)


O našej ceste do Štrasburgu sa viac dozviete tu.img_1071.jpg
 
 
Stredoškolské štipendiá pre rómskych študentov 
Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti  Open Society Foundation v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom a s podporou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
 
Štipendiá umožňujú rómskym študentom stredných škôl pokračovať v  štúdiu aj po ukončení povinnej školskej dochádzky. Vďaka štipendiám môžu doštudovať strednú školu aj deti z rodín v stave hmotnej núdze, ktoré spĺňajú prospechové kritériá a majú dobrú dochádzku.
 
Pomoc fondu spočíva aj v tom, že rómski študenti majú k dispozícii svojho mentora, ktorý im pomáha riešiť problémy počas vyučovacieho procesu. Mentor je akýmsi spojovacím článkom pri diskusii medzi vyučujúcimi, študentami a rodičmi.
V mesiaci marec pracujú kolektívy študentov s tútormi, ktorí mentorovaným študentom  poskytnú doučovacie hodiny zo zvolených predmetov.
 
 
 
Trvanie projektu: február - jún 2012 
 
_______________________________________________________________________________________
 
V školskom roku 2009/2010 je naša škola zapojená do viacerých medzinárodných projektov. Cieľom týchto projektov je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú žiakom a učiteľom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu.

  
"Komplexné vzdelávanie implementáciou multimediálnych a praktických foriem výučby na zvyšovanie uplatniteľnosti študentov" je projekt realizovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.
Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Ciele projektu:
  • obsahovou prestavbou vzdelávania a využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa školy pre potreby vedomostnej spoločnosti
  • zvýšiť odbornú kvalifikáciu pedagogických pracovníkov
  • inovovať didaktické prostriedky, metódy a formy práce so zámerom skvalitnenia výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce
  • vytvorť pomocné učebné materiály pre skvalitnenie výstupov vzdelávania
Trvanie projektu: október 2009 - október 2011
Finančné prostriedky: 211 283,94 €
logoeu.jpg
 
ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009  
projekt Nadácie ORANGE 
 
 " Mám jeden sen..."    
Spoločnosť plná „farieb“ – multikultúrna spoločnosť je mojim cieľom. Dosiahnuť tento ciel je vzrušujúce, pozitívne a absolútne nutné! Tieto ciele sú dnes pre nás možno ešte cudzie, ale keď sa odhodláme ísť za nimi, môžu byť o pár rokov realitou. Človek musí len dúfať a snívať! 
Mám jeden sen..., že moji potomkovia budú mať tú česť zažiť multikultúrnu spoločnosť -  životaschopnú a mnohotvárnu spoločnosť.  
Mám jeden sen... sen o spoločnosti, kde biele a „nie biele“ Slovensko a cudzina, ruka v ruke žijú vo vzájomnom rešpekte a obdive, pre vzájomnú radosť a pokrok.  
Postavte sa s nami za spoločnosť plnú „farieb“, za multikultúrnu spoločnosť! 
 
Krátkodobý projekt " Mám jeden sen..." je o tolerancii, pracovnej morálke, rešpekte k iným ľuďom, jednoducho o tom, ako rozličné kultúry môžu navzájom existovať bez hrozieb, vyhrážok a vzájomného napádania!  
 
NIL  - I a II 
 
  "Ako nás ovplyvňuje minulosť..."  v septembri 2009 bola SOŠ úspešná v schvaľovacom procese o udelenie grantu Fondu NIL. Projekt v hodnote 33 344,33 EUR je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania.    
Projekt je hľadaním a nájdením vzťahu k minulosti a zachovaním tohto pokladu pre budúcnosť. Je odvahou priznať si, že dedičstvo všetkých predkov nesieme svojim životom a odovzdávame budúcnosti ako poklad, ktorý sa nesmie stratiť a na ktorý nesmieme zabudnúť!   
Projekt prebieha v čase od septembra 2009 do februára 2011.   
  
Naši partneri: Lillehammer videregående skole Nórsko     
                      Arendal videregående skole Nórsko    
   
 
 "Energie, chémia a spoločnosť"  je projekt podporovaný grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu NIL.

Náš partner: stredná škola Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Reykjavík, Island
  
 
 
 
 
 
 "ECODYN - dynamika ekosystémov"  je projekt  podporovaný  grantom   z  programu celoživotného vzdelávania v rámci podpogramu COMENIUS - školské partnerstvá. Cieľom tohto projektu je umožniť študentom spoznávať význam životného prostredia a vzájomnú závislosť človeka a prostredia v priebehu dejín.  

 " PROFIT "  je projekt podporovaný grantom z programu celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu LEONARDO

Náš partner: eidema academy

llplogozvlajkou_cele.jpg
GLOBE   je dlhodobý celosvetový program zameraný na sledovanie stavu životného prostredia.globeprogram.jpg
Klimatická aliancia   je asociáciou európskych miest a samospráv. Od vzniku aliancie v roku 1990 sa k nej pridalo takmer 1 500 európskych miest, samospráv a územných celkov v 15 európskych štátoch. Členmi Klimatickej Aliancie sú aj mnohé regionálne vlády, mimovládne organizácie a školy.
Spoločným záujmom tejto celosvetovej aliancie je ochrana svetovej klímy, ktorá zahŕňa okrem iného snahu o redukciu skleníkových plynov v priemyselných krajinách na severe a zachovanie dažďových pralesov na južnej časti planéty.
Naša škola sa zapojila do tohto projektu v školskom roku 2007/2008.
   
   
     
klim_aliancia.jpg
Projekt “Let the Sunshine In” alebo “Vpustime slnko dnu”  >>
Trilaterálny rakúsko-česko-slovenský projekt má za úlohu zvýšiť povedomie verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a prispieť tak k vytvoreniu globálneho udržateľného energetického systému. Projekt financovaný Európskou komisiou vyžaduje spoluprácu troch mimovládnych organizácii – slovenských Priateľov Zeme – CEPA, českého Todera a rakúskej Klimabündnis. Aktivity projektu sú zamerané na zviditeľnenie globálnych environmentálnych problémov a navrhnutie ich riešení na lokálnej úrovni.
Súčasťou projektu je aj vytvorenie národných kancelárií Klimatickej Aliancie na Slovensku a v Čechách a zapojenie škôl a samospráv do Klimatickej aliancie. Cez spoluprácu s alianciou sme sa zapojili do projektu Deti sveta - natočili sme film o tom ako študenti vnímajú negatíva a pozitíva vo svojom životnom prostredí.

 
Voda v krajine je projekt, ktorý bol vytvorený v spolupráci VEOLIA VODA, Centrom environmentálnej a etickej výchovy Ž.I.V.I.C.A. a Spoločnosťou  Centre for Modern Education bol venovaný vode- jej významu, zmeným, formám. Naša škola vytvorila zatiaľ dva projekty, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach www.vodavkrajine.sk, Počas roka sme pozorovali vodu v krajine, hlavne jej formy a premeny počas ročných období. Svoje básne, texty a fotografie sme zverejnili. Súčasťou je aj súťaž fotografií, ktoré boli uverejnené v projektoch.
http://www.vodavkrajine.sk/application/Pages/ProjectView.aspx?projectId=115〈=Primary


  
  
vodavkrajinelogo.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web