obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 + Naše aktivity 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 - Školský internát 
    fotogaléria 
    + aktivity 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 + Register 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Mapa 

Základné informácie
Školský internát je dôležitou súčasťou SOŠ, má vytvorené kvalitné podmienky na ubytovanie študentov. Školský internát poskytuje 140 miest na ubytovanie. Ubytovanie je formou bunkového systému. Bunka pozostáva z dvojposteľovej a trojposteľovej izby, so spoločným sociálnym zariadením (kúpelňa, wc) v bunke.
Školský internát zabezpečuje študentom výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania. Študentom je poskytnutý bohatý a pestrý život, majú možnosť rozvíjať nadanie a talent v rôznych záujmových činnostiach a aktivitách. V školskom internáte pracujú rôzne športové krúžky, umelecké, spoločenské, prírodovedné a iné. Študenti majú k dispozícii klubovne s TV, telocvičňu, posilňovňu, kuchynky s vybavením. V meste a jeho okolí majú študenti možnosť navštevovať plaváreň, cyklochodníky, futbalový klub, atletický klub, mestskú knižnicu, folklórny súbor Jánošík, ZUŠ, obdivovať krásnu prírodu. Vo vzdialenosti 3 km od ŠI sa nachádza lyžiarske stredisko Lopušná dolina.
Personálne obsadenie

Riaditeľ SOŠ:
RNDr. Eva Nebusová
Zástupca riad. pre VMV:
Mgr. Mária Voščeková
Výchovávatelia:
Bc. Ľuboslava Čajková
Bc. Erika Sotáková  
Prehľad o činnosti
Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje študentom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie žiakov. Výchovná činnosť nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu SOŠ, ale aj rodinnú výchovu, prevenciu proti drogám, výchovu k zdravému životnému štýlu.  
V priebehu šk.r. organizujeme mimoškolské aktivity (imatrikulácia, vianočný večierok, Valentín, inťákoviny, guláš párty a iné) s cieľom efektívne využívať voľný čas študentov. Ďalej prebiehajú rôzne športové súťaže (basketbalové, volejbalové, stolno-tenisové, futbalové). 
Výsledky činnosti je možné vidieť v našom internátnom časopise Internátna pavučina, ktorý tvoria samotní študenti pod odborným dohľadom redakčnej rady a redakčného poradcu.
Činnosť študentov sa každoročne prezentuje v kultúrnom dome na rôznych akciách SOŠ, ale i mesta Svit.
Prezentuje sa na rôznych súťažiach v rámci okresu, regiónu, kraja, celého Slovenska, na rôznych akciách mesta Svit a iných podujatiach v rámci okresu, regiónu, kraja a celého Slovenska. Záujmové krúžky realizované v ŠI: volejbal, basketbal, stolný tenis, fitnes, športové hry, kick-box, kalanetika, umelecko - výtvarný, kultúrno-spoločenské: moderný tanec - hip hop, disko, pop show, spoločenské tance, dramatický krúžok, redakčný krúžok, počítačový krúžok a iné.
V rámci projektu "Elektronizácia a revitelizácia ŠI 2008" sa v školskom internáte zriadila pre potreby ubytovaných žiakov počítačová internetová učebňa s najmodernejšou výpočtovou technikou.
 

Ubytovanie poskytujeme žiakom SOŠ vo Svite a v prípade voľných miest aj iným žiakom SŠ, študentom VŠ a pracujúcim.
Ubytovaní žiaci a aj študenti VŠ majú možnosť využívať počítačovú miestnosť s internetom. V priestoroch ŠI je dostupná WiFi sieť.
Cenník ubytovania
P.č. 
Kategória 
Mesiac  
1. 
Žiaci SOŠ
28,-
2. 
Žiaci SŠ
28,-
3. 
Študenti VŠ
60,-


Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálni HAM HAM oproti škole. Poplatky za stravovanie:  z toho obed - 1,90 € a večera - 1,20 € - celodenná strava - 3,10 €. Študenti disponujú stravnými lístkami samostatne a sú prenosné z mesiaca na mesiac.

Ceny ubytovania v ubytovni platné od 1.2.2016 :
1-4 noci v mesiaci                        1 noc/lôžko                         9,-€
5-9 nocí v mesiaci                        1 noc/lôžko                         7,-€
10-14 nocí v mesiaci                     1 noc/lôžko                         5,-€
od 15 nocí cena lôžka na mesiac                                            75,-€
Apartmán                                    1 noc/lôžko                        12,-€
Ceny za ubytovanie sú uvedené s DPH.

Ceny za ubytovanie pre prechodne ubytovaných v ubytovni platné od 1.2.2016:
Celá bunka/max. 3 osoby                                                      265,-€
Malá izba/1 osoba                                                                128,-€
Veľká izba/1 osoba                                                               148,-€
2 osoby na malej izbe                                                             85,-€ x 2
2 osoby na veľkej izbe                                                           100,-€ x 2
Ceny za ubytovanie sú uvedené s DPH.
 

Kontakty

Zástupca riad. pre VMV   tel.č.: 052/77 56 302    mobil: 0903 806 868,
   e-mail:voscekova@zsssvit.sk
Dokumenty na stiahnutie (alebo iný názov):
vnutorny-poriadok1.jpg


           VNÚTORNÝ PORIADOK SOŠ vo Svite-ŠKOLSKÝ INTERNÁT str.1
vnutorny-poriadok2.jpg
   Vnútorný poriadok SOŠ vo Svite -ŠKOLSKÝ INTERNÁT str.2
rezim-dna.jpg            REŽIM DŇA-SOŠ vo Svite ŠKOLSKÝ INTERNÁT
 

 

 
Školský internát, Štefánikova 39, 059 21 Svit 
  
  
                                          ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 
  
Svit, september 2014 
Platný od 1. septembra 2012  
Školský poriadok školského internátu 
ÚVOD 
  
Školský poriadok školského internátu (ŠPŠI) je základný pedagogický dokument, ktorý v náväznosti na právne normy a pedagogicko-organizačné predpisy obsahuje pravidlá správania sa žiakov, ich práva a povinnosti (vyplývajúce z poslania a úloh ŠI, 
z organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti), upravuje vzájomné medziľudské vzťahy a úlohy žiackej samosprávy. Školský poriadok ŠI vyplýva z platnej legislatívy (Zákon MŠ SR č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní, Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z.z. o ŠI, zákonov, nariadení vlády, vyhlášok štátnych orgánov a POP MŠ SR). Obsahuje zásady a normy stanovené v tejto legislatíve, upravené na vlastné podmienky. 
  
Čl. l 
Práva žiakov 
  
Každý žiak ubytovaný v Školskom internáte, Štefánikova 39 vo Svite má právo: 
  
V oblasti organizácie školského internátu 
1. Používať pridelenú miestnosť s príslušenstvom. 
2. Umiestňovať na izbách vlastné doplnky, za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou, právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI ako aj majetok spolubývajúcich. 
3. Používať so súhlasom vychovávateľa a spolubývajúcich vlastnú normalizovanú elektrotechniku, mobilný telefón alebo NTB (na študijné účely) tak, aby sa neporušovali zásady školského poriadku. 
4. Používať vlastné normalizované elektrospotrebiče s nízkou spotrebou el. energie (kulmy, holiace strojčeky, fén). 
5. Využívať stravovanie poskytované pre ubytovaných žiakov.  
6. Využívať všetky priestory a zariadenia ŠI, slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, (posilňovňu, počítačovú miestnosť, kuchynky, spoločenské miestnosti). 
  
V oblasti výchovy a vzdelávania 
1. Viesť aktívny a tvorivý dialóg s vychovávateľom v duchu zásad humanity a demokracie. 
2. Aktívne sa zúčastňovať na živote v ŠI a na záujmovej činnosti v ŠI. 
3. Podľa vlastného výberu sa dobrovoľne zapojiť do niektorej z foriem záujmovej činnosti. 
4. Aktívne pracovať v samospráve výchovných skupín. 
5. Predkladať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠI prostredníctvom žiackej rady. 
6. Dostávať informácie o plánovaných zásadných zmenách v ŠI. 
7. Študovať po večierke vo vyhradených priestoroch so súhlasom vychovávateľa. 
  
  
V oblasti dodržiavania ľudských práv a Dohovoru práv dieťaťa má právo 
1. Vysloviť svoj názor. 
2. Na slobodu myslenia, svetonázoru, národnosti a etnickú príslušnosť. 
3. Na slobodu prejavu. Pritom musia byť rešpektované práva a povesť iných, chránená národná bezpečnosť alebo verejný poriadok, verejné zdravie a morálka. 
4. Na ochranu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, na listové tajomstvo. 
5. Na súkromie v podmienkach ŠI, na súkromie svojej rodiny (rodinných pomerov), 
korešpondencie. 
Vedenie ŠI je povinné vytvoriť podmienky pre realizáciu tohto práva (napr. telefonovanie, doručovanie listov a pod.). 
6. Na odpočinok a voľný čas. 
7. Na komunikáciu v duchu zásad spoločenských pravidiel, etiky a humanity. 
8. Na ochranu pred telesným alebo duševným násilím, urážaním, zneužívaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, týraním. 
9. Na ochranu zo strany pedagogických zamestnancov pred šikanovaním. 
  
Prejavy šikanovania: 
Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím. 
V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:  skupinového vychovávateľa,  zástupcu riaditeľa ŠI,  detskú linku istoty  - č. tel. 0800 117 878, linka dôvery 116 111 
10. Na individuálny prístup, rešpektujúci jeho schopnosti, nadanie a zdravotný stav. 
11. Na slušné zaobchádzanie zo strany všetkých zamestnancov ŠI, založené na úcte a dôvere k nemu. 
12. Na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a návykovým látkami. 
Dodržiavanie disciplíny v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou 
dôstojnosťou žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 
  
Čl. 2 
Povinnosti žiakov 
Ubytovaný žiak v ŠI je povinný: 
1. Dôsledne dodržiavať a rešpektovať ustanovenia školského poriadku ŠI (aj po dovŕšení 
18. roku veku žiaka). 
2. Uhradiť mesačný príspevok za ubytovanie a stravu do 20. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada za ubytovanie je stanovená v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z.. 
3. Rešpektovať pokyny výchovných zamestnancov vyplývajúce z plánu výchovnovzdelávacej činnosti ŠI a všeobecne záväzných nariadení. 
4. Slušne sa správať k spolubývajúcim a k zamestnancom ŠI. 
5. Byť primerane oblečený tak, aby neporušoval morálku demokratickej spoločnosti. 
6. Dospelým a nadriadeným vykať. Oslovovanie žiakov sa má realizovať na základe dohody medzi vychovávateľom a žiakom. 
7. Pravidelne sa pripravovať na vyučovanie, využívať čas určený na prípravu na vyučovanie. 
8. Šetriť inventár a zariadenie ŠI. Šetriť elektrickou energiou, vodou a teplom. 
9. Starať sa o zverený inventár. (Žiak pri nástupe do ŠI preberá do opatery inventár izby. Pri prerušení štúdia alebo vylúčení z ŠI a na záver školského roka prevzatý inventár žiak odovzdá vychovávateľovi v pôvodnom stave.) 
10. Každú úmyselnú škodu alebo škodu spôsobenú z nedbanlivosti uhradiť vedeniu ŠI prostredníctvom zákonného zástupcu. 
11. Ihneď hlásiť zistené závady na zariadení budovy a inventáru vychovávateľovi. 
12. Upratovať izbu, udržiavať čistotu a poriadok v osobných veciach, v spoločných priestoroch a okolí ŠI. (Udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, nočný stolík, podlahu, kúpelňu a WC, denne vynášať odpad do kontajnera.) 
13. Na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí za svojej prítomnosti. 
14. Ochraňovať svoj osobný majetok. Zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby zamedzil odcudzeniu a poškodeniu. Za straty (prípadne poškodenie) nezabezpečených osobných vecí žiaka, ŠI nenesie zodpovednosť. 
15. Predložiť žiadosť na používanie vlastného NTB v izbe. 
16. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia i zdravia spolubývajúcich. 
17. Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy, s ktorými bol preukázateľne oboznámený. 
18. Dodržiavať prevádzkové predpisy v kuchynke, v posilňovni, v počítačovej miestnosti,  ostatných spoločenských miestnostiach. 
19. Pri preberaní kľúčov od izieb preukázať sa ubytovacím preukazom. To isté platí aj pri preberaní cennej pošty a balíkov. 
20. Ak odchádza z izby ako posledný, je povinný zatvoriť okná, vodovodné batérie, zhasnúť osvetlenie izby. 
21. Pri odchode zo ŠI odovzdať kľúč na vrátnici. Zodpovednosť za kľúče od izieb nesie každý žiak sám. Vynesenie kľúčov mimo ŠI je posudzované ako ohrozenie bezpečnosti objektu ŠI. V prípade straty kľúča škodu uhradí ten, kto kľúč stratil. 
22. Zapisovať svoje príchody a odchody do vychádzkovej knižky. 
23. Pred odchodom zo ŠI na vychádzku požiadať skupinového ( službukonajúceho) vychovávateľa o písomný súhlas s vychádzkou. 
24. Dodržiavať čas vychádzok. Pobyt na inom mieste , ako je vyznačený vo vychádzkovej knižke a neskorý príchod z vychádzky je považovaný za porušenie školského poriadku ŠI. 
25. Pri príchode z domu do ŠI potvrdiť príchod zápisom do zoznamov nedeľných príchodov. 
26. V prípade choroby ohlásiť svoj stav vychovávateľovi. Na základe posúdenia zdravotného stavu je žiakovi doporučená domáca liečba, alebo je žiak dočasne presťahovaný do izolačnej miestnosti v ŠI. 
27. Nahlásiť vychovávateľovi zotrvanie v ŠI cez víkend najneskôr vo štvrtok do 20,00 hod. daného týždňa (mimoriadne prípady s povolením aj riaditeľa SOŠ) 
28. Odchod zo ŠI domov: v piatok do 16.00 hod. (Ak nemá súhlas zákonného zástupcu zotrvať v ŠI cez víkend.) 
Príchod do ŠI z domu: v nedeľu do 21.30 hod. (S písomným súhlasom zákonného zástupcu je povolený 
neskorší príchod alebo príchod do ŠI v pondelok.) 
29. Dodržiavať študijný pokoj 
30. Dodržiavať nočný pokoj:  od 22,00 hod. do 06.,00 hod. 
31. Predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu (žiak do 18 rokov) na vykonávanie záujmovej, brigádnickej a inej činnosti mimo ŠI (kurzy, tréningy, autoškola, brigády a pod.). 
32. Pred výstupom zo ŠI v priebehu školského roka predložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o výstupe žiaka zo ŠI najneskôr mesiac vopred. 
33. V súlade so zákonom č.214/2009 podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v školskom zariadení alebo činnostiach organizovaných školským zariadením. 
  
Čl. 3 
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov v ŠI 
  
Pedagogickí zamestnanci v ŠI sú povinní skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Spoločné povinnosti, práva a postavenie pedagogických zamestnancov podľa § 5 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z: 
1. Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu, zabezpečovať dodržiavanie Školského poriadku ŠI. 
2. Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje a informácie o zdravotnom stave žiaka. 
3. Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti. 
4. Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka. 
5. Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. 
6. Viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania. 
7. Viesť žiakov k ochrane zariadenia ŠI a ostatného vlastníctva pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. 
8. Zabezpečovať starostlivosť o zdravý vývoj ubytovaných a chorých žiakov. 
9. Vytvárať podmienky na pravidelnú prípravu žiakov na vyučovanie, kontrolovať ju a pomáhať im pri nej. 
10. Zúčastňovať sa so žiakmi na podujatiach organizovaných ŠI. 
11. Sledovať a zabezpečovať dodržiavanie režimu dňa. 
12. Pri priestupkoch žiakov prijímať alebo navrhovať výchovné opatrenia. 
13. Pri vzornom správaní žiakov udeľovať alebo navrhovať pochvaly a ocenenia. 
14. Uvoľňovať žiakov na vychádzky. 
15. Spolupracovať s rodičmi a učiteľmi žiakov. 
16. Spolupracovať s ostatnými zamestnancami ŠI. 
  
Čl. 4 
Práva a povinnosti žiackej samosprávy 
Žiacka samospráva je spolutvorcom života v ŠI. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa má viesť sústavný dialóg s vedením ŠI. Vzťah žiackej samosprávy a vedenia ŠI je vzťah partnerský. Voľby do žiackej samosprávy sú záležitosťou kolektívu žiakov bývajúcich v ŠI. Žiacka samospráva je orgán apolitický. Združuje všetkých žiakov ŠI bez akýchkoľvek rozdielov a chráni ich záujmy. Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je žiacka rada. Žiacka rada je suverénny orgán. Predsedu žiackej rady na svojom prvom zasadnutí zvolia členovia žiackej samosprávy. 
Práva žiackej samosprávy : 
- spolupodieľať sa na tvorbe školského poriadku (pripomienkovať a predkladať návrhy), 
- predkladať návrhy podujatí do týždenného plánu VVČ v ŠI. 
  
Čl. 5 
Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 
Rodič, ako zákonný zástupca žiaka, má právo: 
- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom ŠI a so školským poriadkom ŠI, 
- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu ŠI prostredníctvom Rady školského internátu, 
- byť informovaný o správaní svojho dieťaťa a jeho pôsobení v ŠI, 
- byť informovaný o výchovných opatreniach pri porušení školského poriadku ŠI, 
- byť informovaný o zdravotných problémoch dieťaťa. 
Rodič, ako zákonný zástupca žiaka, je povinný: 
- pravidelne uhrádzať poplatky za ubytovanie v ŠI a stravu v ŠJ, 
- odhlásiť stravu v ŠJ v čase neprítomnosti žiaka, ak tak žiak neurobil formou odhlasovacieho lístka, 
- informovať skupinovú vychovávateľku o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho 
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pobyt v ŠI, 
- oznámiť vychovávateľovi, ak žiak pravidelne užíva lieky, resp. je alergický na lieky alebo má chorobu, ktorá vyžaduje zvláštnu pozornosť, 
- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 
- oznámiť príčinu, ak jeho dieťa nemôže prísť do ŠI. 
  
Čl. 6 
Zdravotné, hygienické, bezpečnostné opatrenia a zásady stravovania 
Zdravotné opatrenia 
Do ŠI nemôže byť prijatý žiak, ktorý má vážne zdravotné problémy, vylučujúce ubytovanie v ŠI. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre pomoc žiakom so špeciálnymi chorobami. ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa záväznými hygienickými predpismi a pokynmi. Zoznam žiakov, ktorí dlhodobo užívajú lieky alebo sa u nich vyskytuje akýkoľvek 
druh alergie, je umiestnený v zborovni na viditeľnom mieste. Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúci vychovávateľ zariadi, aby mu bola poskytnutá prvá pomoc. V dennom hlásení zapíše stav chorého, poznačí, aký úkon bol vykonaný, aké lieky mu boli podané. Informuje zákonného zástupcu žiaka o zdravotnom stave. V ŠI musí byť vybavená lekárnička pre poskytnutie prvej pomoci. Pre účely evidencie chorých a liekov musí byť vedená presná evidencia. Taký istý postup je, ak žiak príde chorý zo školy. Pri závažnejších ochoreniach privolá službukonajúci vychovávateľ rýchlu zdravotnícku pomoc. Ak je zdravotný stav žiaka vážny (prípadne sa rapídne zhorší), vyzve rodičov, aby si po žiaka prišli. Dbá, aby o tejto správe bol vykonaný záznam v dennom zázname ŠI.. V prípade podozrenia na infekčné ochorenie je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti, ktorá je zriadená v ŠI. Chorý žiak, ktorý odchádza do domáceho liečenia, ohlási svoj odchod  službukonajúcemu vychovávateľovi. Žiak vypísaný lekárom sa lieči doma a nezdržuje sa v ŠI. V prípade úrazu, ktorý vyžaduje práceneschopnosť žiaka, zabezpečí službukonajúci vychovávateľ spísanie úrazu na predpísanom tlačive a toto odovzdá poverenému 
zamestnancovi ŠI. 
  
Hygienické opatrenia 
Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci nich vydáva vnútorné hygienické predpisy pre zamestnancov a žiakov. Žiaci sú povinní:  starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI, pridelenú miestnosť s príslušenstvom a svoje osobné veci udržiavať v čistote a poriadku,  dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný ročnému obdobiu a miestu, kde sa žiak zdržuje (napr. v priestoroch ŠI, v jedálni, na kultúrnom podujatí),  vymieňať posteľné prádlo jedenkrát za tri týždne v stanovených termínoch,  nekonzumovať pokazené potraviny, neskladovať potraviny v izbe, na oknách a balkónoch, využívať chladničky, ktoré sú umiestnené v priestoroch ŠI. 
Bezpečnostné opatrenia 
Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich rozumovej vyspelosti, telesným schopnostiam zodpovedajúcim ich veku a nie sú škodlivé ich zdraviu a vývoju. Nesmú byť zamestnaní prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolubývajúcich alebo zamestnancov ŠI. Žiaci musia byť preukázateľne oboznámení s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s požiarnym a poplachovým štatútom. Vedenie ŠI vyžaduje a kontroluje dodržiavanie hygienických a požiarnych predpisov, predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci. Vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržaní.  Žiaci sú pred vykonaním práce poučení o príslušných predpisoch BOZP (Vyhláška MŠ č.426/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 196/1994). 
- Všetky práce žiaci vykonávajú za prísneho dodržiavania zdravotných a hygienických požiadaviek osobnej ochrany a bezpečnosti pri práci. 
- Podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky.  Žiaci majú počas práce zabezpečený pedagogický dozor.  Žiaci majú vyslovený zákaz požívať drogy, alkoholické nápoje, a iné návykové látky 
a prechovávať ich pre seba a pre iných.  Žiakom sa zakazuje fajčiť vo všetkých priestoroch ŠI a jeho okolí.  Žiaci nesmú sedieť v oknách, šplhať sa po balkónoch.  Žiaci sú povinní dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich pre kultúru, šport a pod. 
  
Zásady stravovania 
Žiaci, ubytovaní v ŠI, majú zabezpečenú stravu  s výnimkou žiakov, ktorým lekár odporučil diétne stravovanie a nie sú vytvorené podmienky na takýto druh stravy.  Platba za stravu sa uhrádza v hotovosti pri zakúpení stravných lístkov. Žiaci sú do ŠI prijatí na základe predloženia dokladu o zaplatení za ubytovanie. 
  
Čl. 7   V školskom internáte sa žiakom nepovoľuje 
  
1. Akýmkoľvek spôsobom ohrozovať a obmedzovať spolubývajúcich telesným, duševným alebo spoločenským šikanovaním a znevažovaním v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006. 
2. Prechovávať akékoľvek zbrane a náboje, chemikálie, výbušniny a manipulovať s nimi. 
3. Fajčiť v ŠI a jeho okolí v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 
4. Požívať alkoholické nápoje, drogy a návykové látky, vrátane ich prechovávania a distribúcie v ŠI. 
5. Hrať hazardné hry (za peniaze) 
6. Zneužívať technické informačné prostriedky (napr. mobil, videokamera atď.), ktoré vedú k porušovaniu zákonných noriem a predpisov (ohrozovanie mravnosti, podnecovanie neznášanlivosti, porušenie osobných slobôd a pod.) 
7. Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať pornografické diela, nosiče zvuku, obrazu alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie. 
8. Opustiť budovu ŠI bez vedomia vychovávateľa . 
9. Navštevovať spolužiakov na iných izbách v čase nočného pokoja – t.j. po 22.00 hod. 
10. Prijímať na izbách návštevy cudzích osôb bez súhlasu vychovávateľa. 
11. Prechovávať cenné predmety a vyššiu peňažnú hotovosť. 
12. Vyhadzovať akékoľvek predmety, papiere a odpadky z okien ŠI. 
13. Používať vlastné elektrospotrebiče, okrem už spomenutých výnimiek. 
14. Vynášať taniere, poháre, príbory z jedálne a kuchyniek. 
15. Konzumovať jedlo v spoločenských miestnostiach, študovniach, posilňovniach, počítačových miestnostiach... 
16. Lepiť a pripínať obrázky a rôzne ozdoby na steny a nábytok. 
17. Premiestňovať inventár izby bez súhlasu skupinového vychovávateľa. 
18. Používať otvorený oheň v ŠI a zapaľovať rôzne predmety. 
19. Sadať si na zábradlie balkónov a šplhať sa po balkónoch a bleskozvodoch. 
20. Prechovávať a chovať na izbách akékoľvek zvieratá. 
21. Dávať a predávať stravné lístky cudzím osobám. 
22. Zdržiavať sa chlapcom v ubytovacom priestore dievčat a naopak. 
23. Používať výťah len v nevyhnutných prípadoch. 
Žiak mimo areálu ŠI zodpovedá za svoje správanie a konanie bezvýhradne sám za seba. 
  
Čl. 8 
Výchovné opatrenia 
  
Cieľom zdravého a pozitívneho rozvoja osobnosti žiaka a súčasťou výchovnovzdelávacieho pôsobenia je aj uplatňovanie výchovných opatrení. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin, za významný prejav aktivity sa môže žiakovi udeliť: 
1. Pochvala skupinovým vychovávateľom (za vzorné správanie a plnenie povinností, aktívnu účasť na výchovnovzdelávacej činnosti, za reprezentáciu VS v súťažiach, pomoc skupinovému vychovávateľovi, za korektné vzťahy medzi žiakmi v ŠI). 
2. Pochvala zástupcom riaditeľa SOŠ (za vzornú a úspešnú reprezentáciu ŠI). 
3. Pochvala riaditeľom SOŠ a písomná pochvala adresovaná rodičom žiaka (za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou). 
Za porušenie školského poriadku sa považuje : 
* Úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam spolužiakov. 
* Spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti. 
* Spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom ŠI. 
  
Ak žiak poruší Školský poriadok ŠI, môžu sa mu podľa závažnosti porušenia uložiť 
nasledovné výchovné opatrenia: 
1. Napomenutie skupinovým vychovávateľom (za neplnenie si povinností, za neslušné správanie voči žiakom a zamestnancom ŠI, za neskoré príchody do ŠI, za nedržiavanie čistoty na izbách, za porušenie školského poriadku) 
2. Pokarhanie skupinovým vychovávateľom (za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení) 
3. Pokarhanie zástupcom riaditeľa ŠI (za opakované priestupky, za sústavné porušovanie pravidiel správania sa 
a školského poriadku ŠI) 
4. Pokarhanie riaditeľom SOŠ (ak žiak zámerne narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi, závažnými skutkami 
ohrozuje ostatných spolužiakov i zamestnancov) 
5. Podmienečné vylúčenie zo ŠI a) ak žiak prišiel do školského zariadenia pod vplyvom alkoholu , inej návykovej 
látky alebo ju užil v ŠI, fajčil v ŠI, b) odmietnutie podrobenia sa skúške na zistenie alkoholu v dychu resp. vyšetrenia 
alkoholu a iných omamných látok počas prítomnosti v ŠI v zmysle zákona č. 214/2009 Z.z (vychovávateľ privolá policajnú hliadku), 
c) za neskoré platby alebo nezaplatenie mesačného príspevku za ubytovanie a stravu, d) za opakované závažné priestupky, 
e) za hrubé porušenie školského poriadku ŠI, f) za krádež, vandalizmus. 
  
O podmienečnom vylúčení zo ŠI rozhodne zástupca riaditeľa ŠI na návrh vychovávateľa. V rozhodnutí určí zástupca riaditeľa SOŠ dobu trvania podmienečného vylúčenia, a to najdlhšie na 1 kalendárny rok. Ak sa žiak v priebehu platnosti podmienečného vylúčenia dopustí ďalšieho závažného previnenia, po prerokovaní bude zo ŠI vylúčený. 
6. Vylúčenie zo ŠI za prinesenie, prechovávanie, užívanie, distribuovanie návykových látok vrátane alkoholu v ŠI(v prípade nelegálnych drog ide o trestný čin podľa zákona č.214/2009 Z.z.), za šikanovanie spolubývajúcich, za krádež, vydieranie, za ohrozovanie zdravia a života žiakov ubytovaných v ŠI a zamestnancov ŠI za úmyselné ublíženie na zdraví, za porušenie školského poriadku ŠI počas trvania podmienečného vylúčenia. 
O vylúčení zo ŠI rozhodne zástupca riaditeľa a riaditeľ SOŠ . 
 Žiak po vylúčení musí opustiť ŠI. 
  
Výchovné opatrenia - podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo ŠI- sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec ŠI, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a zamestnancov ŠI, riaditeľ ŠI môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka zo ŠI, umiestnením žiaka v samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. O tomto opatrení sa vykoná záznam, za ktorý zodpovedá vedenie ŠI. Službukonajúci vychovávateľ školského zaradenia telefonicky 
privolá: * zákonného zástupcu, * rýchlu zdravotnú pomoc, * príslušníkov policajného zboru. 
Podľa závažnosti posudzovaného skutku nemusí byť dodržaná následnosť výchovných opatrení. Pri riešení priestupkov, resp. porušení školského poriadku ŠI, je potrebná spolupráca so zákonným zástupcom žiaka. 
Výchovné opatrenia sa oznamujú písomne zákonným zástupcom žiakov a zaznamenávajú sa do osobného spisu žiaka. 
  
Čl. 9 
Vnútorná organizácia dňa v ŠI 
Režim dňa, generálne upratovanie, nástupy... 
V individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, skupinová vychovávateľka ŠI alebo zástupca riaditeľa ŠI dáva súhlas na dlhšie vychádzky (napr. divadelné predstavenie, diskotéka, filmový klub a pod.). Žiak si pri odchode na individuálnu vychádzku dá podpísať vychádzkovú knižku, v ktorej si vyznačí čas a miesto. Vychovávateľ túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom. V prípade potreby individuálnej dlhšej vychádzky ako je uvedené, je potrebný súhlas zákonného zástupcu a vychádzku povolí skupinový, alebo jeho zastupujúci vychovávateľ. Vychádzkovú knižku pri príchode z vychádzky odovzdá službukonajúcemu vychovávateľovi   Na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka môže vychovávateľ udeliť žiakovi permanentné vychádzky. Vychádzky mimo Svitu a odchod žiaka zo ŠI v priebehu týždňa je povolený len so súhlasom zákonného zástupcu.  
  
  
  
Osobné voľno žiakov 
  
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, má každý žiak právo na osobné voľno, v ktorom sa môže sebarealizovať. Podľa vlastného presvedčenia sa môže žiak venovať svojim individuálnym záujmom. Osobné voľno žiakov sa určuje najmenej na 2 hodiny denne. Žiaci v čase voľna nesmú vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali mravnosť správania sa v ŠI alebo na verejnosti. 
Odchod žiakov domov 
Ak žiaci nezostávajú v ŠI na sobotu a nedeľu, odchod žiakov je v piatok do 16,00 hod. 
Príchod do ŠI z domu 
V nedeľu je príchod do ŠI od 18. hod. do 21.30 hod. Po písomnom oznámení zákonného zástupcu je možný príchod žiaka aj v pondelok. 
Ak ubytovaný žiak nepríde do ŠI, zákonný zástupca do 24 hodín oznámi skupinovému vychovávateľovi dôvod neprítomnosti. 
Pobyt v ŠI v dopoludňajších hodinách je povolený len chorým žiakom a žiakom, ktorým sa vyučovanie začína neskôr alebo popoludní. 
Ak žiak príde do ŠI je povinný sa hlásiť u službukonajúceho vychovávateľa. 
  
  
Čl. 10 
Záverečné ustanovenia 
  
Platnosť a účinnosť školského poriadku 
  
1. Školský poriadok ŠI vydáva, mení a ruší zástupca riaditeľa ŠI na základe oprávnených 
pripomienok Pedagogickej rady a Rady školy pri ŠOŠ vo Svite. 
2. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva zástupca riaditeľa ŠI SOŠ kedykoľvek v priebehu školského roka s dátumom zmeny. 
3. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1. 9. 2012. 
4. Školský poriadok ŠI sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom 
po nástupe do ŠI. 
  
Školský poriadok ŠI bol schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 25.6.2012 . 
  
  
  
  
  
  
  
  Mgr. Mária Voščeková 
zástupca riaditeľa pre VMV 
  
 


      
ŠKOLSKÝ INTERNÁT STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY VO SVITE  
V n ú t o r n ý     p o r i a d o k  ŠI
                         Školský internát pri SOŠ vo Svite bol zriadený pre potreby ubytovania svojich žiakov. Pre vysoké  prevádzkové náklady školského internátu sú poskytované priestory aj pre iné ubytovacie služby a rôzne účely podnikania.
 Práva ubytovaných žiakov v ŠI: 
 -         používať pridelenú miestnosť s príslušenstvom a využívať zariadenie ŠI určeného žiakom
-         podieľať sa na organizácii života žiakov v ŠI a zúčastňovať sa všetkých akcií poriadaných ŠI a jeho samosprávou ŠI
-         požadovať účelné vybavenie izby a výmenu posteľného prádla 1x za 14 dní pri nepretržitej prevádzke
-         podávať pripomienky ku všetkým otázkam života ŠI Zást. riaditeľa pre VMV, vychovávateľovi, alebo samospráve ŠI
-         v dňoch pracovného pokoja odchádzať k rodičom, odchod sa zapisuje do priepustkovej knižky, ktorú rodič potvrdzuje podpisom
-         odchádzať domov v priebehu týždňa, avšak len s písomným predbežným súhlasom rodičov
-         požiadať v ktorýkoľvek deň v týždni o udelenie vychádzky svojho skupinového vychovávateľa
-         byť volený do samosprávy ŠI
 
Povinnosti ubytovaných žiakov: 
 -         dodržiavať vnútorný poriadok a riadiť sa pokynmi  pracovníkov ŠI
-         svedomito sa pripravovať na vyučovanie
-         udržiavať čistotu a poriadok vo svojich osobných veciach, v izbe a v spoločných  priestoroch ŠI, denne upratovať izbu
-         dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavať protipožiarne predpisy
-         používať len povolené elektrické spotrebiče, tepelné spotrebiče /žehličky, kulmy a pod./ je povolené používať len z vybavenia ŠI, ostatné spotrebiče /rádia, magnetofóny, počítače/ na základe písomnej dohody s vedením ŠI
-         šetriť zariadenie ŠI, elektrickou energiou, vodou, potravinami
-         okamžite hlásiť akékoľvek závady inventáru a zariadenia ŠI vychovávateľovi, preukázané zavinenie škody uhradiť
-         dodržiavať zásady slušného ohľaduplného správania
-         pre ukladanie potravín užívať len vyhradené priestory
-         oznámiť vychovávateľovi v službe každý úraz a ochorenie /v prípade, že žiak onemocnie doma, ide k lekárovi v meste bydliska a zostane doma, oznámia toto rodičia najneskôr do 24 hodín od plánovaného príchodu do ŠI/
-         prichádzajú do ŠI včas, triezvi a slušne upravení
-         prípadné návštevy prijímať len so súhlasom skupinového vychovávateľa, resp. službukonajúceho vychovávateľa
-         neprinášať  do ŠI väčší obnos peňazí, ak áno je potrebné ich uschovať u skupinového vychovávateľa
 
Je zakázané: 
-         svojvoľne poškodzovať zariadenie ŠI
-         užívať a prechovávať alkohol a iné omamné a zdraviu škodlivé látky
-        hrať hazardné hry
 
Výchovné opatrenia: 
-         pochvala
-         iné ocenenie
-         napomenutie
-         podmienečné vylúčenie
-         vylúčenie
 
 V prípade porušenia vnútorného poriadku ŠI sú používané nasledovné opatrenia:
-         napomenutie vyslovené skupinovým vychovávateľom
-         napomenutie udelené Zást. riaditeľa pre VMV, resp. riaditeľom
-         podmienečné ukončenie ubytovania so skúšobnou lehotou
-         nepodmienečné ukončenie ubytovania v ŠI
 
 
 
 
 
 
 Vo Svite 1.9.2014
 
                                                                                              Mgr. Mária   V o š č e k o v á
                                                                                              Zástupca riad. pre VMV SOŠ
 
 REŽIM DŇA: 

 
7:00                        budíček 
8:30-9:30               nástup pre prítomných žiakov v ŠI 
9:00-10:00             úprava izieb 
10:00-12:00           priama výchovná činnosť 
12:30-14:30           obed 
  
do 16:00                 osobné voľno mimo ŠI 
16:00-16:30           nástup, kontrola prítomnosti, oboznámenie  
                                               s programom dňa 
16:30-21:30           priama výchovná činnosť  
19:00-20:00           osobné voľno mimo ŠI 
19:30                      kontrola prítomnosti 
21:30                      večierka 
22:00-5:00             nočný kľud 
  
  
Poznámka:      streda:generálne upratovanie buniek 
                        štvrtok: do 17:00 osobné voľno 
                                          17:00 nástup, kontrola prítomnosti 
  
  
  
Vo Svite 1.9.2014        
 
 
                                                                       Mgr. Mária   V o š č e k o v á
                                                                       Zástupca riad. pre VMV SOŠ
                                                                                   
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web